Aktualno?ci
piątek, 22 maja 2015 09:10

adr052015zdzkursy03Od lutego br. rynek odnotowa? wzrost zapotrzebowania na zatrudnienie w sektorze transportu dystrybucyjnego, ktry jest podstawa funkcjonowania wsp?czesnej gospodarki To, dzi?ki niemu mo?na szybko, sprawnie i bezpiecznie przewozi? r?ne typy ?adunkw, pocz?wszy od mro?onek, a na paliwach i chemikaliach sko?czywszy.

Proponujemy naszym klientom
rozpocz?cie szkolenia w dniu 23.05.2015 godz. 8.00
egzamin odb?dzie si? 30.05.2015 godz. 15.00

Więcej…
 
Specjalista ds. kadr i p?ac
wtorek, 12 maja 2015 10:51

p?acMamy przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa na spotkanie organizacyjne kursu Specjalista ds. kadr i p?ac. Spotkanie odb?dzie sie 18.05.2015 godz. 16.30 na terenie naszego O?rodka.

Dla kogo kurs?

kurs przewidziany jest dla osb zainteresowanych zdobyciemwysokich kwalifikacji zawodowych z zakresu kadr i p?ac, popartych komputerow? praktyk? kadrowo-p?acow? w zawodzie

Więcej…
 
Nowe kwalifikacje - nowe mo?liwo?ci
wtorek, 12 maja 2015 06:29
posadzkarz W zwi?zku z pojawieniem sie na rynku e?ckim zapotrzebowania na zatrudnienie w nowym zawodzie GLAZURNIK - POSADZKARZ przygotowali?my dla Pa?stwa now? propozycj? szkolenia i mo?liwo?? pozyskania umiej?tno?ci i kwalifikacji.
Więcej…
 
poniedziałek, 11 maja 2015 07:31
ksi?gowo??

Zapraszamy osoby zainteresowane udzia?em w szkoleniu Ksi?gowo?? wspomagana komputerem. Spotkanie poprowadzi Pani Joanna Markowska, wyk?adowca z wieloletnim do?wiadczeniem zawodowym, ktra sumiennie i z du?y zaanga?owaniem wprowadzi Pa?stwa w tajniki obs?ugi programw Symfonia Ma?a Ksi?gowo??, Symfonia Finanse Premium, Rewizor, Rachmistrz.

Zapraszamy 12.05.2015 (wtorek) godz. 16.00.
Szczeg?owe informacje udzielamy tak?e telefonicznie 87-6202610.

 
Rozpocz?cie kursu MASA?
poniedziałek, 11 maja 2015 07:16

masa?zdzkursy8aA

Zapraszamy Pa?stwa na szkolenie w zakresie Masa?.

Zaj?cia rozpoczynamy od 23.05.2015 i b?d? realizowane w systemie weekendowym od godz. 9.00 do godz. 15.30.
Podczas trwania kursu b?d? realizowane modu?y: masa? klasyczny, masa? sportowy, masa? leczniczy, masa? w kosmetyce z zastosowaniem zabiegu np. czekoladowego, inne metody masa?u, tj. z zastosowaniem gor?cych kamieni, ba?ki chi?skiej, gor?cego wosku.
Zaj?cia poprowadzi masa?ysta Salonu "Nathalie" w E?ku. r.
Zapraszamy serdecznie!

 
Kurs - Standardy obs?ugi klienta
środa, 06 maja 2015 11:19

czas na zmian?Zastanawiali si? kiedy? Pa?stwo dlaczego klient wraca? A czemu odchodzi? Pierwsza odpowied? jaka przychodzi na my?l to jako?? produktu i cena. Okazuje si?, ?e badania potwierdzaj? inny fakt. Ot? w 67% o tym czy klient do nas wrci decyduje jako?? obs?ugi. Niby proste - sprzeda?. ?atwiej powiedzie?, trudniej zrobi?.

Ka?dy rozwojowy szef wie, ?e dobry sprzedawca to gwarant sukcesu. Dobr? wiadomo?ci? jest to, ?e mo?na si? tego nauczy?. I my to umo?liwiamy. Dzi?ki szkoleniom przygotujemy kadr?, ktra zadba o pozytywny wizerunek waszej firmy, skutecznie sprzeda us?ugi i produkty, a jednocze?nie - wiedz?c jak trafi? do umys?u klienta - spowoduje, ?e ten wrci do Was i poleci Wasz? firm? pozosta?ym.
Oczywi?cie, nie b?dziemy dodawa?, ?e prze?o?y si? to na zwi?kszenie zyskw.

Program szkolenia dopasowany jest indywidualnie do firmy

Przyk?adowy program szkolenia:

 • logo ZDZJeste?my jedn? firm? - 2 godziny
 • Rutyna i stereotypy w obs?udze klienta - 2 godziny
 • Typologia klientw oraz zasady wsp?pracy z nimi - 1 godzina
 • Nietypowe formy komunikacji z klientem - 1 godzina
 • Struktura handlowej rozmowy sprzeda?owej - 1 godzina
 • Rozpocz?cie rozmowy - jak stworzy? pozytywny klimat sprzyjaj?cy sprzeda?y? - 0,5 godziny
 • Jak wzbudzi? zainteresowanie Klienta produktem? - 0,5 godziny
 • Poziomy zadowolenia klientw - 1 godzina
 • Techniki skutecznej argumentacji i perswazji - 1 godzina
 • Techniki otwarcia i zamkni?cia sprzeda?y - 1 godzina
 • Techniki pokonywania obiekcji klienta - 1 godzina
 • Trudny klient - jak z nim sobie radzi? - 1 godzina

Na uwiarygodnienie Naszych kompetencji przedstawiamy LINK z dost?pem do referencji udzielone przez firmy, ktre nam zaufa?y.
Planuj?c zmian? wizerunku firmy polecamy kompleksow? us?ug? poprzez zaanga?owanie do wsp?pracy

arteriordarekgajko

 
Manicure hybrydowy
niedziela, 30 listopada 2014 13:08

Manicure hybrydowy to najnowszy trend w kosmetyce paznokci. Zabieg ten, to nowoczesne podej?cie do manicure, ktre pozwala przed?u?y? efekt zadbanych paznokci nawet do trzech tygodni. Us?uga jest bezpieczna dla p?ytki, a paznokcie zyskuj? naturalny wygl?d.


Na szkoleniu zapoznamy Ci? z technikami profesjonalnego manicure hybrydowego oraz poka?emy, jak wykorzysta? przekazan? przez nas wiedz? i umiej?tno?ci w zabiegach ochronnych i piel?gnacyjnych d?oni. Istnieje mo?liwo?? wzbogacenia kursu o dodatkowe kwalifikacje - przed?u?anie paznokci metod? akrylow? i ?elow?.

Manicure hybrydowy

start - sobota 09.05.2015 r.

manicure i stylizacja paznokci slider 3
Więcej…
 
Najbli?szy kurs na obs?ug? kas fiskalnych
czwartek, 30 kwietnia 2015 13:48
kasy fiskalne
kwiecien1505

KursKasy fiskalne i inne urz?dzenia sklepowetrwa 13 h i sk?ada si? z cz??ci teoretycznej oraz praktycznej i ko?czy si? egzaminem wewn?trznym oraz wydaniem stosownego zawiadczenia o uko?czeniukursu obs?ugi kas fiskalnych,zgodnie ze wzorem MEN.Szkolenie przygotowuje do nabycia umiej?tno?ci w zakresie samodzielnego obs?ugiwania urz?dze? fiskalnych. Za?wiadczenie o uko?czeniu proponowanego przez nas szkolenia mo?e stanowi? dla pracodawcykart? przetargow?przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu.

planowany termin kursu to 05-06.05.2015 r.

ZAPRASZAMY

Zadaj pytanie Zapisz si? online

 
Kurs - Prawo Jazdy kat. B
wtorek, 28 kwietnia 2015 13:34

Prawo jazdyDOKUMENTY NIEZB?DNE

NA KURS PRAWA JAZDY

KAT. B

Uczestnikiem kursu mo?e by?:

- osoba na 3 miesi?ce przed 18 rokiem ( egzamin teoretyczny mo?e by? wyznaczony na 1 miesi?c przed uko?czeniem 18 roku ?ycia; egzamin praktyczny - najwcze?niej w dniu 18 urodzin;)

 1. Zg?aszamy si? na badania lekarskie na kurs prawa jazdy kat. B do lekarza MEDYCYNY PRACY :
 2. dr Edwin Pietrzak, ul. Armii Krajowej 44, 19-300 E?k, Godziny przyj??: Poniedzia?ki, ?rody i Czwartki, godz. 14:00-16:00, w przypadku konieczno?ci wykonania dodatkowo bada? okulistycznych: SPECMED, ul. Gda?ska 17, Pn- Pt 8:00 - 13:00.
 3. Wraz z badaniem lekarskim oraz zdj?ciem ( lewy profil z odkrytym uchem), op?at? dokonan? w Kasie Starostwa Powiatowego o warto?ci 100.50 z? i dokumentem to?samo?ci ( je?li osoba jest niepe?noletnia, obowi?zkowo z opiekunem prawnym) udajemy si? do Starostwa Powiatowego - Wydzia? Komunikacji - zgodnego z adresem zamieszkania w celu uzyskania nr PKK - Profil Kandydata na Kierowc? ( czas oczekiwania ok 2-3 dni).
 4. Uzyskany nr PKK przynosimy do ZDZ, gdzie wype?niamy dokumentacj?, robimy ksero dowodu osobistego oraz wype?niamy pe?nomocnictwo.
 5. Po wyje?d?eniu 20 godzin praktycznych, kursant obowi?zkowo przyst?puje do egzaminu wewn?trznego.
 6. Egzaminy WORD Suwa?ki - wp?ata na konto WOrd Suwa?ki, potwierdzenie op?aty w oryginale dostarczy? do biura ZDZ, lub dla instruktora: - teoria 30 z?, praktyka 140 z?

O?rodek zapewnia materia?y szkoleniowe oraz catering w trakcie trwania kursu

Koszt szkolenia prawo jazdy kat. B w ZDZ to 1100 z?

Promocje i rabaty obni?aj? koszt kursu.

W trakcie trwania kursu dokonujemy wp?aty na dane :

tytu?em wp?aty: 705110200

ustalenie terminu egzaminu pa?stwowego po zako?czonym kursie:

wariant 1 - instruktor praktycznej nauki jazdy, je?eli posiada pe?nomocnictwo, ksero dowodu osobistego, dowd wp?aty za egzamin, nr PKK

wariant 2 - sam zainteresowany, osobi?cie w Biurze WORD Suwa?ki

Dodatkowe koszta:

 • Egzaminy ( 170 z?)
 • Badania lekarskie ( ok. 200 z?)
 • Op?ata za wydanie dokumentu prawa jazdy w Starostwie ( 100,50 z?)
 
Komputerowe prowadzenie sprzeda?y
czwartek, 16 kwietnia 2015 09:44

Rozwijaj?ca si? w ostatnich latach sie? placwek sprzeda?y detalicznej oraz ostra konkurencja mi?dzy nimi w walce o klienta wymaga od pracownikw odpowiednich umiej?tno?ci i kwalifikacji zawodowych wp?ywaj?cych na tworzenie przewagi konkurencyjnej. Dobrze i nowocze?nie wykszta?cony pracownik, potrafi?cy zaprezentowa? swoje predyspozycje do wykonywania zada? w wyuczonym zakresie, znajdzie zatrudnienie g?wnie w handlu i us?ugach. Prezentujemy dla Pa?stwa szkolenie w zakresiekomputerowego prowadzenia sprzeda?y.

reklama wer 0.2

Nasi trenerzy naucz?:

 • wprowadzania danych do sprzeda?y - kartoteki kontrahentw, grup towarw lub us?ug, ustalanie cen sprzeda?y
 • przyjmowania towarw (us?ug) do magazynu - tworzenie dokumentw przychodu
 • sprzeda?y towarw (us?ug) z magazynu - wystawianie dokumentw sprzeda?y
 • zwrotw od odbiorcw i zwrotw od dostawcw - faktury korekty
 • edycji dokumentw zakupu i sprzeda?y - upusty oraz zmiany cen
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 12